УСТАВ

На "Югоизточна Тракийска"
Регионална лозаро - винарска камара

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Правен статут

/1/. "Югоизточна Тракийска" Регионална Лозаро-винарска камара, наричана по нататък Камарата е доброволно сдружение на физически и юридически лица, гроздопроизводители и производители и търговци на вина и лозаро - винарски продукти.

/2/. Камарата е юридическо лице с нестопанска цел /сдружение/ за осъществяване на дейност в частна полза и териториален обхват включващ териториите на общините: Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене, Хасково, Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Сунгурларе, Карнобат, Харманли.

/3/. Камарата се създава за неопределен срок.


Чл. 2. Наименование и седалище

/1/. Пълното наименование на камарата е "Югоизточна Тракийска" Регионална Лозаро-винарска камара или съкратено "Югоизточна Тракийска" РЛВК. Наименованието ще бъде обозначавано ясно на всички документи издавани от органите на камарата, в рамките на компетентността им.

Наименованието може да бъде обозначавано и на английски език по следния начин - "SOUTHESTERN THRACIAN" REGIONAL WINE / VINE - ROWING CHAMBER или съкратено - "SOUTHESTERN THRACIAN" RWVC.

/2/. Седалището и адреса на управление на камарата е в гр. Сливен, Старозагорско шосе, сградата на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД.

/3/. За нуждите на камарата ще бъде изготвен печат, на който ще бъдат изписани наименованието и населеното място, в което се намира седалището.

/4/. Камарата може да открива на свое име банкови сметки в лева и валута.

Чл. 3. Цели и функции на камарата

Чл. 3.1. Цел

Камарата има за цел подпомагане и защита на общите интереси на своите членове, защита и контрол на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгувани продукти и развитие на лозарството и винопроизводството в район "Югоизточен Тракийски" лозаро - винарски район. Камарата не преследва политически цели и на осъществява политически функции.

Чл. 3.2. Функции:

/1/. Приемане на професионални правила в съответствие с изискванията на Закона за виното и спиртните напитки /ЗВСН/ и под законовите нормативни актове, във връзка с неговото прилагане, с които се определят нормите за целесъобразно засаждане, за единна растителна защита на качеството и автентичността на произвежданите и търгувани продукти и развитие на лозарството и винопроизводството.

/2/. Професионалните правила по ал. 1 следва да бъдат утвърдени от Националната Лозаро-винарска Камара /НЛВК/, съгласно изискванията на ЗВСН.

/3/. Професионалните правила по ал.1 се прилагат за всички терени, които са включени в лозарския кадастър на РЛВК.

/4/. РЛВК контролира спазването на професионалните правила. При констатиране на нарушаването им РЛВК може да задължи нарушителя да извърши или не извърши определени действия.

/5/. При нарушаване на професионалните правила от лица, които не са членове на РЛВК, тя може да отправи предупреждение за прекратяване на неправомерното поведение, както и да предпише извършването на действия, съобразени с професионалните правила.

/6/. Подпомагане на общинските съвети, централните и териториалните органи на изпълнителната власт при разработването на икономическата им политика и целевото финансиране на програмни проекти, включително и на благоустройството и развитието на земеделските и лозарските райони и населените места.

/7/. Даване на предписание на собствениците, които са оставили насажденията си необработени, за провеждане на необходимите антиерозийни и растително защитни мероприятия и за обработка на лозовите насаждения. В случай, че предписанията не бъдат изпълнени, РЛВК може:

 1. да проведе за сметка на собствениците нужните мероприятия, с цел опазване на останалите лозови насаждения, или
 2. да организира обработката на лозовите насаждения, прибирането и реализацията на реколтата, като отношенията между собствениците и РЛВК са уреждат по общ исков ред;
 3. ако собственика на лозовите насаждения не може да бъде открит в продължение на две години след предписанието, не полага необходимите грижи за тяхната обработка, с цел опазване на останалите насаждения от заболяване или унищожаване и предпазване на останалите членове от излишни разходи по задължителната обработка на изоставеното насаждение, РЛВК предлага на министъра на земеделието и горите да разпореди изкореняването на насаждението за сметка на собственика. Актът с който се разпорежда изкореняването, подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

/8/. Дава становище при промяна на предназначението на земеделска земя, която е била определена за лозарство; при възстановяване на предназначението на земята отново за лозарство областната земеделска служба взема становище и изисква съгласието на РЛВК.

/9/. Формира регионални дегустационни комисии за извършване на органолептичен анализ и оценка на вина, гроздови ракии и винено бренди по ред определен с правилник.

/10/. Издава сертификат за произход на грозде, предназначено за производство на качествени вина, произведени в определен район; сертификат за произход на качествени вина, произведени в определен район, и сертификат за автентичност на производителите на гроздова ракия и винено бренди; сертификат за произход на грозде се издава и когато гроздето е предназначено за производство на трапезни и регионални вина.

1. Формата и съдържанието на сертификатите и редът за издаването им се уреждат с наредбите по чл.8, ал.11 и чл. 36 от ЗВСН

/11/. Предлага на министъра на земеделието и горите - за земите от държавния поземлен фонд, и на съответния общински съвет за земите от общинския поземлен фонд, да предоставят земи за лозарство за срок не по малък от 35 години.

/12/. РЛВК изпълнява и други функции в нейната компетентност произтичаща от закона, този устав и по искане на членовете й.

/13/. С решение на Общото събрание целите и функциите на камарата могат да се променят и разширяват.


ІІ. ИМУЩЕСТВО НА КАМАРАТА


Чл. 4. Имущество

/1/. Имуществото е съвкупност от парично оцени ми права, задължения и фактически отношения, на които камарата е носител и с които тя постига целите си.

/2/. Имуществото на камарата включва право на собственост и други вещни права върху дълготрайни и краткотрайни активи, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ценни книги и други права и задължения. То се стопанисва съобразно волята на членовете на камарата чрез органите за управление на камарата.

/3/. Камарата отговаря за задълженията си с цялото си имущество, а членовете до размера на направените или допълнителни от членовете вноски.

Чл. 5. Източници на средства

/1/. Източници на средства за камарата са:

 1. Встъпителни вноски на членовете;
 2. Задължителни годишни вноски на членовете;
 3. Допълнителни вноски на членовете;
 4. Такси за услуги;
 5. Дарения и завещания;
 6. Движимо и не движимо имущество закупено със средства на камарата;
 7. Такси от регистриране;
 8. Такси за извършени вписвания;
 9. Такси за извършени дегустации;
 10. Лихви, дивиденти и приходи от собствени вложения;
 11. Постъпления от национални и международни проекти;
 12. Други източници;

/2/. Имуществото на камарата се инвентаризира за всяка отчетна година, като изготвения въз основа на това доклад се представя на ОС. Отчетната година съвпада с финансовия период, който е една календарна година и започва на 01 януари и завършва на 31 декември същата година. Първият отчетен период е от момента на учредяването до 31.12.2002 г.

Чл. 6. Видове вноски и техният режим.

/1/. Всеки член на камарата прави задължително встъпителна вноска в размер на 100 /сто/ лева. /2/. Всеки член на камарата извършва и задължителна годишна вноска, която ще бъде определена от УС в едномесечен срок от регистрацията на РЛВК е Сливенски окръжен съд (СлОС).

/3/. По решение на Общото събрание членовете на камарата могат да извършват допълнителни вноски.


ІІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл. 7. Придобиване на членство

/1/. Членове на камарата могат да бъдат:

 1. Собственици на лозя и маточници, които са разположени на територията на камарата, обединени в лозаро-винарски дружества /ЛВД/, с обща площ не по-малко от 100 декара;
 2. Юридически и физически лица, производители на лозов посадъчен материал;
 3. Лица, които не попадат в кръга на лицата по ал. 1 и обработват лозя, находящи се на територията на камарата, членове на лозаро-винарски дружества;
 4. Лозаро-винарски кооперации осъществяващи дейността си на територията на камарата;
 5. Производители на вина и лозаро-винарски продукти с общ обем на производство не по-малко от 100 000 / сто хиляди/ литра годишно, осъществяващи дейността си на територията на камарата;
 6. Търговци на грозде, вина и лозаро-винарски продукти, които в рамките на една календарна година са изкупили на по- малко от 200 /двеста/ тона грозде или 150 000 /сто и петдесет хиляди/ литра вино;
 7. Лица с агрономическо образование;
 8. Лица, които съдействат или допринасят за развитието на лозарството, производството и търговията с вина в Р България.

/2/. Лицето желаещо да придобие членско качество, депозира до Управителния съвет на камарата писмена молба, която се разглежда на първото му заседание след подаването й. Решението за приемане на нови членове се взема от УС с обикновено мнозинство.

/3/. В случай на отказ да бъде уважена молбата, УС уведомява писмено кандидата за решението си. В 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление кандидатът може да депозира до Общото събрание на камарата молба за отмяна на отказа. Ако той бъде отменен - кандидатът се смята за приет от деня, в който Общото събрание е проведено.

/4/. При пропускане на срока по предходната алинея или в случай на потвърждаване на отказа, нова молба за членуване може да бъде подадена най-рано след изтичане на шест месеца.

/5/. В случай, че юридическо лице член на Камарата, бъде преобразувано, неговият правоприемник се счита за член на камарата, ако отговаря на изискванията на закона и този устав.

/6/. При всички други преобразувания на юридическите лица (сливане, отделяне, разделяне), при които досегашния член губи юридическата си самостоятелност, новото или новите юридически лица подават молба за членство в Камарата, по предвиден в този устав ред.

Чл.8. Права на членовете

/1/. Членовете на Камарата имат право:

 1. Да участват в постигане на целите и осъществяването на функциите и;
 2. Да участват в работата на Общото събрание, като упражняват правото си на глас;
 3. Да избират и бъдат избирани в състава на органите за управление на камарата;
 4. Право на достъп до всички документи на Камарата;
 5. Да се осведомят за хода на работата на Камарата;
 6. Да прави предложение свързани с дейността на Камарата;
 7. На достъп до данните по регистрите, които се водят при Камарата;
 8. Да искат обяснение от органите за управление на Камарата, натоварени с изпълнителна компетентност - за изпълнение и неизпълнение на приети решения.

/2/. Лицата участвали в учредителното събрание и придобили качеството на учредители имат изключителното право:

 1. Да избират Председател на Камарата за първия мандат;
 2. Да определят изискванията към членовете на комисиите по т. 5.

Чл. 9. Задължения на членовете

/1/. Членовете на Камарата са длъжни:

 1. Да спазват устава на Камарата, като упражняват добросъвестно правата предоставени им с този устав и закона и изпълняват точно задълженията вменени им с този устав и закона;
 2. Да участват в работата на Общото събрание на Камарата;
 3. Да вземат участие в обсъждането и да изказват становище по всички въпроси, свързани с работата на Камарата;
 4. Да изпълняват решения на органите за управление на Камарата;
 5. Да извършват реално определените им с този устав вноски и членски внос в посочения от Общото събрание размер и срок;
 6. Да не предприемат действия, с които биха увредили доброто име на Камарата, да спазват настоящия устав и приетите професионални правила;
 7. Да спазват професионалната етика в отношенията с останалите членове на Камарата, да осъществяват дейността си в съответствие с правилата за добрата производствена и търговска практика;
 8. Да дават информация свързана с неговата дейност;
 9. Да представят документи, които се изискват по решение на УС на Камарата;
 10. Да уведомят УС за всички промени свързани с упражняваната от тях дейност.

Чл. 10. /1/. Член на Камарата може да бъде изключен:

 1. При не плащане на членски внос в продължение на три месеца от датата, определена като краен срок;
 2. При неизпълнение на приетите професионални правила;
 3. При неизпълнение на решенията на Общото събрание и управителните органи на Камарата;

/2/. Предложение за изключване на член може да бъде направено от всеки член на Камарата, от УС или КС;

/3/. Изключването на член на Камарата се извършва по решение на Общото събрание. Предложеният за изключване член не взема участие при гласуването.

/4/. Изключения член може да кандидатства отново за членство в Камарата само след изпълнение на задълженията, чието неизпълнение е било основание за изключването му.

Чл. 11. Прекратяване на членство

/1/. Членството в Камарата се прекратява при наличие на някое от следните основания:

 1. В случаите по чл. 10 ал. 1 от този Устав;
 2. Напускане на Камарата - с едностранно волеизявление до Камарата;
 3. Смърт или поставяне под запрещение за физическите лица;
 4. С прекратяване на юридическото лице, член на Камарата;
 5. При отпадане на предвидените в ЗВСН предпоставки за членство;
 6. Системно/три и повече пъти/ неучастие в дейността на Камарата;
 7. С прекратяване на юридическото лице на Камарата.

ІV. ОРГАНИ НА КАМАРАТА

Чл.12. Общо събрание

/1/. Общото събрание е върховен орган на Камарата. В състава на Общото събрание на Камарата се включват всички членове:
- юридически лица представлявани от законни представители или упълномощени от тях лица;
- физически лица - участващи лично или упълномощени от тях лица;
- лозарски дружества - представлявани от законни представители или упълномощени от тях лица;

/2/.Общото събрание:

 1. Съставя, утвърждава, изменя и допълва устава на камарата;
 2. Приема, изменя и допълва други вътрешни актове на Камарата;
 3. Избира и освобождава Председателя на УС, извън случаите по чл. 8 ал.2 т.1 от този Устав;
 4. Определя броя на членовете на Управителния и Контролния съвет и ги избира с явно гласуване;
 5. Одобрява отчета на УС за годишната дейност на камарата, заверен от КС. Общото събрание може по всяко време да изисква междинни отчети за работата на УС, както и отчети по конкретни въпроси;
 6. Приема бюджета на Камарата и разрешава извършването на разходи, които не са предвидени в бюджета, по предложение на УС;
 7. Приема годишния отчет на Контролния съвет. Общото събрание може да изисква междинни отчети по всяко време за работата на КС, както и отчети по конкретни въпроси;
 8. Взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на камарата;
 9. Изключва членове на камарата;
 10. Взема решение за допълнителни парични вноски;
 11. Отменя решения или действия на другите органи на камарата, които противоречат на устава, закона или други вътрешни актове, или са неправилни;
 12. Взема решение за преустройство и прекратяване на камарата;
 13. Взема решение за участие в други организации;
 14. Взема решения по всички въпроси, свързани с камарата и нейната дейност, и когато законът или уставът не предвиждат това изрично;

/3/. Правата по ал.2, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Камарата.

/4/. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Камарата и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.Решенията на Общото събрание могат да бъдат оспорвани от заинтересованите членове на Камарата, нейн орган или от прокурора пред Сливенски окръжен съд в едномесечен срок от узнаването им, но не по - късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 13. Свикване на Общото събрание

/1/. Общото събрание се свиква на редовно отчетно или отчетно-изборно събрание най - малко веднъж годишно. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Камарата в населеното място, в което се намира Камарата или с решение на Контролния съвет. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Камарата, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/. Поканата съдържа дневния ред, датата, мястото и часа на провеждане на заседанието и по чия инициатива то се свиква:

1. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, Общото събрание не може да взема решение;

/3/. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на видно място за обявления в сградата, в която се намира управлението на Камарата, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 14. Кворум

/1/. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват лично или чрез законен представител повече от половината от членовете на Камарата. Ако няма кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят, ако устава не разпорежда друго.

Чл. 15. Представителство

/1/. В Общото събрание всеки член има право на един глас. Гласуването е лично, освен ако не присъства представител, който е изрично упълномощен за случая в писмена форма. Не се допуска преупълномощаване.

Чл. 16. Гласуване

/1/. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Негов, негова съпруг(а) или роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство до втора степен, включително;
 2. Юридически лица, в които той е изпълнителен член или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 17. Вземане на решения

/1/. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите.

/2/. За изменение и допълнение на Устава, за преобразуване или прекратяване на Камарата, е необходимо мнозинство 2/3 от членовете присъстващи на ОС;

/3/. Гласуването в Общото събрание е явно. Събранието може да реши в определени случаи да се гласува тайно;

/4/. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл. 18. Документи

/1/. За проведените заседания на Общото събрание се съставят протоколи, към които се прилагат екземпляри от поканата и от изготвения присъствен лист /установяващ наличието на кворум/.

/2/. Протоколът отразява направените по отделните въпроси изказвания, направените предложения по същество, резултатите от гласуването и взетите решения.

/3/. Протоколът се подписва от Председателя на събранието и от протоколчика и се подрежда в специална протоколна книга на Камарата, като протоколите се съхраняват за срок от 10 години.

/4/. За деловото протичане на заседанието присъстващите избират председател и протоколчик.

/5/. Членовете на Камарата присъствали на учредяването и придобили качество на Учредители, могат да изберат председател и протоколчик, които да водят работата на общото събрание за срок от 3 години.

Чл. 19. Книги на Камарата

/1/. В Камарата се водят задължително следните книги:

 1. Протоколна книга за заседанията на Общото събрание;
 2. Протоколна книга за заседанията на Управителния и Контролния съвет;
 3. Книга на членовете на Камарата;
 4. Регистър на сертификатите за произход на грозде на производителите на грозде;
 5. Регистър на сертификатите за произход на качествени вина с наименование за произход на производителите на вино;
 6. Регистър на сертификатите за автентичност на производителите на гроздова ракия и винено бренди;
 7. Протоколна книга за сесиите на дегустационната комисия.

/2/. Отговорност за редовното водене на книгите носи Председателя на Камарата.

Чл. 20. Управителен съвет

/1/. Управителният съвет е колективен орган за управление на Камарата. Членовете му се избират измежду членовете на Камарата за срок от три години. Всеки член на УС може да бъде преизбран без ограничения в последователността и броя на мандата. След изтичане на мандата им членовете на УС продължават да изпълняват функциите си до избора на нови членове на УС.

/2/. Управителният съвет се състои от 5 /пет/ до 9 /девет/ члена на Камарата.

/3/. По своя преценка, след вземане на съответното решение, Управителният съвет може да назначи административен секретар на Камарата или други технически лица. В същото решение УС определя кръга от правомощията, на които съответното лице става носител, както и вида и размера на отговорността му при неизпълнение на възложените му функции.

/4/. Управителният съвет може да образува свои органи - комисии, съвети, които да подпомагат дейността му.

Чл. 21. Формиране на Управителния съвет. Ограничения.

/1/. Управителния съвет се конституира въз основа на произведен избор. Той се отразява в съответното решение на Общото събрание, което се заявява за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Сливенски окръжен съд.

/2/. Не могат да бъдат предлагани и избирани за членове на Управителния съвет лица, които са:

 1. Не навършили пълнолетие български граждани;
 2. Не осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
 3. Лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
 4. В брак, в родство по права линия, или са братя и сестри с други членове на Управителния и Контролния съвети;

/3/. При избор на УС първо се гласува за Председател на УС, който по право е Председател на Камарата, а след това за останалите членове на УС.

/4/. В случай, че Общото събрание реши членовете на УС да бъдат гласувани по листа, предложените в нея лица се считат за избрани, ако за тях гласуват най-малко 2/3 от членовете , присъстващи на събранието.

/5/. Ако лицата по листата на получат необходимото мнозинство, се преминава към гласуване на кандидатурата на всеки издигнат кандидат. В този случай, за избран член на УС се счита лицето, получило най-малко 2/3 от гласовете на присъстващите членове на Камарата. Всеки присъстващ член на Камарата може да гласува "за" толкова пъти, колкото са незетите места за членове на УС.

/6/. Всяка една кандидатура, която не е получила необходимото мнозинство са подлага на повторно гласуване, като за избрани се считат тези от кандидатите, получили най - много гласове.

Чл. 22. Правомощия на Управителния съвет

/1/. Управителния съвет е постоянно действащ орган. Той представлява и ръководи Камарата и взема решения по всички въпроси, които този Устав и законът на са включили в компетентността на други органи на Камарата. УС осъществява дейността си по приети от него вътрешен правилник.

/2/. Управителният съвет ръководи камарата като:

 1. Представлява Камарата пред органите на държавната и общинската администрация, други трети лица, определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
 2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. Организира и ръководи текущата работа на камарата и носи отговорност за това пред ОС;
 4. Организира воденето на книгите на камарата;
 5. Организира издаването на сертификати, съгласно ЗВСН;
 6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, след одобряване от Общото събрание;
 7. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 8. Организира изразходването на паричните фондове на Камарата, в съответствие с решението на ОС;
 9. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Камарата;
 10. Организира събирането на членският внос;
 11. Определя административната структура и щата на Камарата, които подлежат на одобрение от ОС;
 12. Подготвя други проекти за решение на ОС;
 13. Изготвя становища по нормативните актове или техни проекти, свързани с лозарството и винарството в лозаро-винарския район;
 14. Следи спазването на указанията от НЛВК, относно вътрешните правила приети от Камарата;
 15. Следи за изпълнението на задълженията на членовете на камарата и за защита на техните интереси;
 16. Ръководи и осъществява дейността за повишаване на професионалната квалификация на членовете на камарата и се грижи за защитата на професионалните им права;
 17. Взема мерки за подпомагане на изпаднали в затруднение лозари и винари;
 18. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
 19. Взема решение за приемане на нови членове.

Чл. 23. Свикване и решение на Управителния съвет

/1/. УС се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на тримесечие по предварително обявен дневен ред. Председателя на УС е длъжен да го свика на извънредно заседание по писмено искане на 1/3 от членовете му или техните представители, в което е посочен дневния ред. Ако председателя не направи това в 7-дневен срок от постъпване на искането, извънредното заседание се свиква от членовете на съвета направили искането.

/2/. Заседанието на УС е редовно ако на него присъстват най-малко половината от членовете на съвета или техни представители.

/3/. Решенията си Управителния съвет взема с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове или техни представители.

/4/. За заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, в които се вписват взетите решения, подписват се от присъствалите и се подреждат в протоколна книга.

/5/. Управителният съвет в изключителни случаи може да взема и неприсъствено решенията си, стига всичките му членове да са изразили писменото си съгласие за това.

/6/. Всеки член на УС има един глас и го упражнява лично или чрез изрично упълномощен в писмена форма представител.

Чл. 24. Отговорност на членовете на съвета

/1/. Членовете на Управителния съвет са длъжни под страх от ангажиране на отговорността им да упражняват предоставените им с този устав и закона права добросъвестно и вменените им с този устав и закона задължения точно и своевременно. Те са длъжни да управляват делата на Камарата с грижата на добрия търговец и да не превишават пределите на оправдания стопански риск.

/2/. Членовете на съвета носят солидарна имуществена отговорност за причинените има по време на управлението им вреди на Камарата.

Чл. 25. Мандатът на членовете на УС може да бъде прекратен предсрочно:

 1. По негова молба, подадена писмено до Председателя на Камарата;
 2. При смърт;
 3. При трайна и продължителна невъзможност за изпълняване на задълженията си, дължаща се на болест, пребиваване в чужбина и др. (за повече от 6 последователни месеца);
 4. При поставяне под запрещение;
 5. При нарушение на този устав и/или упражняване на предоставените правомощия не в съответствие с целите и функциите на Камарата или във вреда на същата.

/2/. Мандатът на член на УС в случите по ал.1, т. 3 и 5 се прекратяват с решение на общото събрание, а в случите по ал.1,т. 1, 2 и 4 се прекратяват автоматично.

/3/. Предложение за прекратяване на мандата по ал. 1, т. 3 и 5 могат да правят УС, въз основа на свое решение, взето с мнозинство от 2/3 от членовете на УС, като членът, чието отстраняване е предложено, не гласува; КС, въз основа на свое решение, взето с мнозинство 2/3 от своите членове; по инициатива на всеки от членовете на Камарата.

Чл. 26. Конфликт на интереси

/1/. По съдебни спорове между камарата и членове на УС Камарата може да се представлява и от избрани от Общото й събрание едно или няколко лица.

Чл. 27. Председател на Камарата

/1/. Председателят на Камарата е изборна длъжност с представителни и оперативни фикции. Председателя на Камарата за първия мандат се избира от лицата участвали в учредителното събрание и придобили качеството на учредители.

/2/. Продължителността на мандата, както броя и последователността на мандатите на Председателя на Камарата, определят по реда на чл. 20, ал. 1 от този устав.

/3/. Председателят е член на УС. Председателят на Камарата е председател на УС. Той участва в неговата работа с равен глас.

/4/. Председателят на Камарата работи под ръководството и контрола на Управителния съвет и е длъжен да осигури изпълнението на взетите решения. Председателят представлява Камарата пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина.

/5/. Председателят на Камарата:

 1. Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на Камарата;
 2. Организира подготвянето на решенията на ОС;
 3. Свиква заседанията на УС;
 4. Отчита се на заседанията на УС;
 5. Назначава административния секретар, служителите и помощния персонал на Камарата;
 6. Управлява и стопанисва имуществото на Камарата и извършва самостоятелно разпореждане с парични средства до 5 000 /пет хиляди/ лева;
 7. Изпълнява програмата на Камарата;
 8. Изпълнява бюджета на Камарата;
 9. Представлява Камарата пред трети лица;
 10. Организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на Камарата;

/6/. Административният секретар е лице с изявени организаторски качества, с висше образование, не осъждано за умишлени престъпления от общ характер и притежаващо познания в областта на лозарството, винарството и търговията с вина и лозаро-винарски продукти. Административният секретар може да не е член на Камарата.

/7/. Административният секретар:

 1. Координира дейността на комисиите, работните групи и другите създадени помощни структури;
 2. Подготвя материалите за заседанията на УС, КС и помощните структури, създадени по решение на ОС;
 3. Ръководи и организира работата на администрацията на камарата и осигурява технически дейността й;
 4. Участва със съвещателен глас в заседанията на УС и ОС;
 5. За своята дейност се отчита пред Председателя на Камарата и УС. Административният секретар не може да откаже информация за дейността си, когато е поискана от член на УС или член на Камарата;

Чл. 28. Контролен съвет

/1/. Контролният съвет /КС/ е орган с надзорна компетентност. Той проверява дейността на Камарата, тази на УС и на Председателя на Камарата и се отчита за работата си пред Общото събрание на Камарата.

/2/. КС прави предложение за освобождаване или не освобождаване от отговорност на членовете на УС.

/3/. КС се избира за срок от три години измежду членовете на Камарата. Всеки член на КС може да бъде преизбран за не повече от три последователни мандата. Численият му състав включва 3 члена от състава на Камарата. Контролният съвет избира от състава си свой председател.

Чл. 29. Формиране на Контролен съвет. Ограничения.

/1/. Контролния съвет се конституира въз основа на произведен избор. Той се отразява в съответното решение на Общото събрание.

/2/. Не могат да бъдат предлагани и избирани за членове на КС лица, които са:

 1. Навършили пълнолетие български граждани и не осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
 2. Лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
 3. В брак, в родство по права линия, или са братя и сестри с други членове на Управителния или Контролния съвети;

./3/. Условията по чл. 25 от Устава за предсрочно прекратяване на мандата на член на УС важи и за членовете на КС;

/4/. КС се свиква на редовно заседание от неговия Председател, но не по - рядко от веднъж на три месеца.

Чл. 30. Правомощия и отговорности на Контролния съвет

/1/. Контролният съвет проверява дейността на Камарата и се отчита за работата си пред Общото събрание:

 1. Следи за изпълнение на решенията на ОС;
 2. Контролира стриктно спазването на настоящият устав от органите на управление на Камарата и от неговите членове;
 3. Упражнява цялостен контрол върху финансовата дейност на Камарата;
 4. Произнася се по молби и жалби на членовете на Камарата;
 5. Контролира правилното и законосъобразно изразходване на средствата и опазване на имуществото на Камарата;
 6. Отчита се пред ОС на Камарата;
 7. Свиква ОС и УС в случаите, предвидени в този устав.

/2/. Членовете на Контролния съвет участват в заседанията на УС с право на съвещателен глас.

/3/. При изпълнение на своите функции КС може да изисква от всеки орган или служител на Камарата информация и има пълен достъп до всички документи.

/4/. Когато установи съществени нарушения на закона или устава допуснати от УС, Контролния съвет свиква Общото събрание.

/5/. Членовете на съвета носят солидарна имуществена отговорност за причинени по време на мандата им вреди на Камарата.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 31. /1/. Камарата извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана основната дейност на Камарата, като получените доходи се използват за постигане на определените с настоящият устав цели:

 1. Организация и участие в панаири, изложби, фестивали;
 2. Провеждане на дегустации;
 3. Провеждане на семинари, обучения и др.;
 4. Информационни услуги;
 5. Друга допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Камарата.

/2/. Камарата не разпределя печалба.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМАРАТА

Чл. 32. Основания за прекратяване

/1/. Камарата се прекратява при наличие на някое от следните основания:

1. По решение на Общото събрание;

2. С решение на Окръжния съд по седалището на Камарата, когато:

2.1. Не е учредено по законен ред;

2.2. Извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

2.3. Е обявена в несъстоятелност.

/2/. Решението на съда по ал.1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

/3/. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

/4/. В случаите на ал. 2 прекратяването се извършва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 33. Ликвидация

/1/. При прекратяване на юридическото лице на Камарата се извършва ликвидация.

/2/.Ликвидацията се извършва от управителния орган или определено то него лице. Ако ликвидаторът не е определен по реда на настоящата разпоредба, както и в случаите на прекратяване с решение на общото събрание, той се определя от Окръжния съд по седалището на Камарата.

/3/. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощия на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 34. Имущество след ликвидация

/1/. Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва пропорционално на платения към момента на прекратяването членски внос, освен ако ОС не реши друго. Ако решение не било взето до прекратяването, то се взима от ликвидатора.

/2/. Ако към момента, определен по ал. 1 от разпоредбата, не съществуват общо събрание или ликвидатор, или се не определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Камарата. Общината е длъжна да ползва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице на Камарата, доколкото това е законосъобразно.

/3/. Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал.2, с изключение на дължимото им възнаграждение.

/4/. Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по гореизброените алинеи, отговаря за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото. Чл. 35. Заличаване След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на юридическото лице на Камарата от Окръжния съд по седалище на Камарата.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 36. Приложим закон

/1/. По неуредени с настоящия Устав въпроси съответно приложение ще намерят разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за виното и спиртните напитки, Търговския закон.

/2/. При преследване на целите и осъществяване на функциите си камарата следва да се съобразява с всички законови и под законови нормативни актове, регламентиращи условията, при които може да бъде развивана съответната дейност.

Чл. 37. Промени в законовата уредба

/1/. Промени в законовата уредба, които отменят или изменят императивни законови разпоредби, на които се опират или основават текстове от устава следва да бъдат отразени в него.

/2/. За целта се свиква Общо събрание, което взема решение за изменение или допълване на устава.

Чл. 38. Процедура

/1/. Настоящият устав е приет на Учредително събрание, състояло се на 01.07.2002 година.

Чл. 39. Приложения

/1/. Неразделна част от този Устав са присъствения лист, съставен на Учредителното събрание и протокола от проведеното събрание.

Настоящия устав бе приет на Учредително Общо събрание на Регионална лозаро-винарска Камара проведено на 01.07.2002 г. в гр. Сливен в изпълнение на решенията на Националната Лозаро-винарска Камара от 20.06.02 г.

Промените в Устава са гласувани на Общо събрание на "Югоизточна Тракийска" РЛВК от 28.01.2005 г.

Промените в Устава са гласувани на Общо събрание на "Югоизточна Тракийска" РЛВК от 13.04.2011 г.


 

Copyright © 2008-2023 ЮГОИЗТОЧНА ТРАКИЙСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО - ВИНАРСКА КАМАРА | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев